بررسي تطبيقي سند توسعه ي صنعتي تايوان ۲۰۲۰ با برنامه ی راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

برنامه ی راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در سال ۱۳۹۲ در وزارت صنعت معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت تا در آن این صنایع به عنوان اولویت صنعتی کشور مورد توجه قرار گیرند. در اینجا به بررسی تطبیقی این برنامه با سند توسعه ي صنعتي تايوان ۲۰۲۰ پرداخته شده است.

افق سند توسعه ي صنعتي تايوان سال ۲۰۲۰ ميلادي برابر با سال ۱۳۹۹ هجري شمسي در نظر گرفته شده و بخش قابل توجهي از اولويت‌هاي صنعتي اين برنامه در زمره تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي قرار مي‌گيرند. در مقايسه ي اهداف اين برنامه با برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت بايد توجه داشت که اهداف برنامه ي تايوان مربوط به سال ۲۰۲۰ و اهداف برنامه راهبردي مربوط به سال ۱۴۰۴ ميباشد، لذا تفاوتي تقريبا ۵ ساله در افق برنامه‌ها وجود دارد.

در برنامه صنعتي تايوان علاوه بر اهداف و راهبردهاي عمومي براي همه صنايع براي نيمه هاديها، نمايشگرهاي صفحه تخت، محتوا ديجيتالي، تجهيزات و قطعات ارتباطي که در محدوده صنايع الکتريکي و الکترونيکي قرار مي‌گيرند نيز اهداف و راهبردهاي مشخصتري طراحي شده است.

مثال:

راهبردهاي طراحي شده براي تجهيزات و قطعات ارتباطي در برنامه تايوان:

  1. ارتقاي توسعه ي صنعتي براي تجهيزات دستي هوشمند۱، اتصال زنجيرهي صنعتي تجهيزات دستي هوشمند، اخذ فناوريهاي اصلي براي قطعات کليدي، توسعهي کاربردهاي پيچيده و مرتبط نمودن عرضه و تقاضاي نيروي انساني صنعتي؛
  2. کمک به شرکتها يه منظور به دست اوردن فرصتهاي کسب و کار براي توسعه ي شبکه هاي نسل آينده از طريق ارتقاي استفاده از فيبر نوري و شبکه هاي وايمکس و تشويق استفاده از تجهيزات شبکه توليد تايوان؛
  3. گسترش همکاريهاي بين المللي و توسعه ي فرصتهاي کسب و کار در شبکه هاي نسل ۴ و تجهيزات دستي هوشمند؛
  4. ارتقاي ساخت، استفاده و همکاري در شبکه هاي باندوسيع بي سيم و غير بي سيم، ايجاد شبکه ي همکاري به منظور توسعه ي بازار و جضور در بازار چين؛
  5. بهبود توسعه ي صنايع جديد، ميزباني مسابقات ارتباطات، تسهيل ادغام و يکپارچه سازي سيستمها، بهبود زيرساختهاي تست ارتباطات محلي؛
  6. ايجاد محيط مشوق توسعه ي صنعتي، مانند تعريف شاخصهاي رقابت براي صنعت مخابرات و کمک به صنايع به منظور درک تاثير همگرايي ديجيتال بر توسعه ي صنعتي.

با توجه به اينکه بخش قابل توجهي از صنعت تايوان در حوزه صنايع الکتريکي و الکترونيکي قرار مي‌گيرد، بررسي اهداف و راهبردهاي کلان اين کشور در حوزه صنعت مي‌تواند نکات قابل توجهي درباره زنجيره تأمين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي دربر داشته باشد. در جدول زیر محدوده، اهداف و راهبردهاي کلان برنامه توسعه صنعتي تايوان با برنامه صنعت، معدن و تجارت تطبيق داده شده است.

 

مقايسه ي سند توسعه ي صنعتي تايوان با برنامه راهبردي سطح کلان صنعت، معدن و تجارت
سند توسعهي صنعتي تايوان برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت توضيحات
محدوده نيمه هاديها، نمايشگرهاي صفحه تخت، محتوا ديجيتالي،
ارتباطات، خدمات اطلاعاتي، خودروهاي الکتريکي هوشمند، پتروشيمي، آهن و فولاد، ماشين سازي، نساجي و پوشاک، بيوتکنولوژي، خدمات طراحي، خدمات تحقيق و توسعه، تجاريسازي پتنتها و اختراعات
۱۴ موضوع عمومي (خانوارها، بنگاهها، منابع طبيعي، بازار محصول، تجارت بينالمللي، جريان کالا (لجستيک)، منابع انساني، فناوري، منابع فيزيکي، جريان مالي، ماليۀ عمومي، آمايش سرزمين، اجتماع و فرهنگ، محيط زيست)

۱۳ زنجيرۀ تأمين اصلي (فراوردههاي کاني غير فلزي، فلزات، فراوردههاي غذايي، فراورده هاي شيميايي، فراورده هاي نساجي، فراورده هاي سلولزي، تجهيزات حمل و نقل، تجهيزات و ماشين آلات، تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي، انرژي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، تجهيزات و محتواي آموزشي و سرگرمي، فراورده ها و تجهيزات بهداشتي و درماني و لوازم خانگي و اداري)

در سند توسعه صنعتي تايوان علاوه بر اهداف و راهبردهاي عمومي براي همه صنايع، براي ۱۴ صنعت به طور مشخص اهداف و راهبردهايي طراحي شده است. در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت براي ۱۳ زنجيره تأمين اصلي برنامه راهبردي طراحي شده است. البته برخي از صنايع بيان شده در سند تايوان در يک زنجيره قرار مي‌گيرند.
اهداف ارزشافزوده سهم ارزش افزوده از ستانده در سال ۲۰۲۰ ميليادي: ۲۸% ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ ميلادي): ۶۲۱۶ هزار ميليارد ريال در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت مبلغ ارزشافزوده هدفگذاري شده است. سهم ارزش افزوده به قيمت جاري از ستانده در بخش صنعت درسال ۱۳۸۹، ۳۴ درصد و با قيمت ثابت ۳۱ درصد بوده است.
درصد داراييهاي ناملموس از تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي کل صنعت ۱۵% در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت براي اين متغير هدفگذاري نشده است.
ارزش توليدات صنايع نوظهور از کل صنايع توليدي ۳۰% در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت براي اين متغير هدفگذاري نشده است.
ارزش صادرات در شش صنعت خدماتي ۱۴,۸۰۰ ميليون دلار آمريکا شش صنعتي که صادرات آنها در برنامه تايوان هدفگذاري شده است عبارتند از: لجستيک بين المللي، طراحي و محتوا ديجيتال، کنفرانسها و نمايشگاه ها، غذاهاي تايواني، خدمات وايمکس و تجارت الکترونيکي. اين خدمات خارج از حوزه صنعت، معدن و تجارت بوده و براي آنها هدفگذاري نشده است.
راهبردهاي کليدي ارتقاي صنعت ساخت مبتني بر خدمت، صنايع خدمات با فناوري بالا و بينالمللي اولويت‌هاي توليد (هدف) در برنامه تايوان ۵ صنعت را براي تنظيم ساختار صنعت داخلي و ايجاد حرکت براي موج بعدي رشد اقتصادي پيشبيني کرده است. اين انتخاب متناظر با انتخاب رشته فعاليتهاي داراي اولويت در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت است که نقش پيشران اقتصاد کشور را دارند.
کمک به توسعهي شرکتها به عنوان ستون فقرات صنايع توليد و انتشار اطلاعات – رتبهبندي بنگاهها (راهبرد نهايي)؛ ارتقاي توانمندي بنگاهها (راهبرد مياني) اين راهبرد در برنامه تايوان شامل انتخاب شرکتهاي داراي پتانسيل و دادن کمکها و خدمات حرفهاي ويژه به آنها است. رتبه بندي بنگاه ها براي شناسايي بنگاه هاي پيشرو و حمايت از بنگاه ها به طور متناسب با وضعيت شان يکي از راهبردهاي مهم در برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت است؛ اکثر حمايتهاي در قالب راهبرد ارتقاي توانمندي بنگاهها و ساير راهبردها بر اساس پنانسيلهايي که ار رتبه بندي آشکار ميشوند انجام ميشود.
تهيه ي برنامه کار براي توسعه ي بخش خدمات در برنامه تايوان، ۸ خدمت اصلي در قالب اين راهبرد معرفي شدهاند که بايد براي آنها برنامه تدوين شود.
ارتقاي توسعه ي صنايع کليدي اولويت‌هاي توليد (هدف)؛ برنامه‌هاي زنجيره هاي تأمين ۱۴ صنعت در برنامه تايوان داراي اولويت شناخته شده اند که عبارتند از:نيمه هاديها، نمايشگرهاي صفحه تخت، محتوا ديجيتالي، ارتباطات، خدمات اطلاعاتي، خودروهاي الکتريکي هوشمند، پتروشيمي، آهن و فولاد، ماشينسازي، نساجي و پوشاک، بيوتکنولوژي، خدمات طراحي، خدمات تحقيق و توسعه، تجاريسازي پتنتها و اختراعات. اولويت‌هاي شناسايي شده در برنامه صنعت، معدن و تجارت عبارتند از: تجهيزات الکترونيکي و الکتريکي، تجهيزات و ماشين آلات صنعتي، تجهيزات حمل و نقل،محصولات شيميايي، حاملهاي انرژي، خدمات مهندسي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، تجهيزات و محتواي آموزشي و سرگرمي،گردشگري، خدمات بيمه اي و مالي.
پرورش سرمايه گذاري و حذف موانع آن سامانه سرمايه گذاري (زيرساخت نرم) در سامانه سرمايه گذاري تمامي اطلاعات و فرايندها الکترونيکي شده و از طريق يک پنجره واحد در دسترس سرمايه گذاران قرار مي‌گيرد.
ترغيب شرکتهاي خارجي به منظور تاسيس مراکز تحقيق و توسعه در تايوان اين راهبرد در برنامه صنعت، معدن و تجارت پيشبيني نشده است.
ارتقاي توسعهي پايدار ارتقاي توانمندي بنگاهها (راهبرد مياني) راهبرد ارتقاي توسعه پايدار در برنامه تايوان براساس توانمندسازي بنگاهها در کاهش مصرف انرژي، بازيافت و … طراحي شده است. اين موارد متناظر با راهبرد ارتقاي توانمندي بنگاهها در برنامه صنعت، معدن و تجارت است.
همکاريهاي بيشتر بين المللي گسترش همکاريها بين المللي (راهبرد مياني) در برنامه تايوان گسترش همکاريهاي منطقه اي و همکاري نزديک با فرانسه، ژاپن و آمريکا پيشبيني شده است. در برنامه صنعت، معدن و تجارت روشهاي همکاري بين المللي مطرح شده اند.

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *