بررسي تطبيقي سند سياست ملي هند در صنايع الکتریکی و الکترونيکي سال ۲۰۲۰ با برنامه ي راهبردي زنجيره تامين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي

برنامه ی راهبردی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در سال ۱۳۹۲ در وزارت صنعت معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت تا در آن صنایع الکتریکی و الکترونیکی به عنوان اولویت صنعتی کشور مورد توجه قرار گیرند. در اینجا به بررسی تطبیقی این برنامه با سند سیاست ملی هند در صنایع الکترونیک پرداخته شده است.

سند سياست ملي هند در صنايع الکترونيکي براي سال ۱۳۹۹ طراحي شده در حاليکه افق برنامه راهبردي زنجيره تأمين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي ۱۴۰۴ ميباشد. همچنين اين برنامه علاوه بر محصولات الکترونيکي، شامل تجهيزات الکتريکي نيز ميباشد. با توجه به اين تفاوتها اهداف اين دو سند در جدول زیر مقايسه شده اند.

 

  • مقايسه بين اهداف سياست ملي هند در صنايع الکترونيکي با برنامه راهبردي زنجيره تأمين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي
رديف سياست ملي هند در صنايع الکترونيکي (۱۳۹۹ شمسي ۲۰۲۰ ميلادي) برنامه راهبردي زنجيره تأمين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي (۱۴۰۴ شمسي و ۲۰۲۵ ميلادي) توضيح
۱ گردش مالي ۴۰۰ ميليارد دلار ۱۵۸ ميليارد دلار مجموع ارزش توليدات و ارزش نهادهها براي کل تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي در سال ۱۴۰۴، ۱۵۸ ميليارد دلار برآورد شده است.
۲ سرمايهگذاري ۱۰۰ ميليارد دلار (از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰) ۱ ميليارد دلار (سالانه)
۳ نيروي انساني اشتغال ۲۸ ميليون نفر، تربيت سالانه ۲۵۰۰ دانش آموخته سطح دکتري در سال ۲۰۲۰ در اين زمينه ۹۶۰ هزار نفر براي کل تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي ۹۶۰ هزار شغل پيشبيني شده است.
۴ صادرات ۸۰ ميلياد دلار ۸۷ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۴، ۸۷ ميليارد دلار صادرات براي کل تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي پيشبيني شده است.
۵ تأمين بيش از ۶۰ درصد از مواد اوليه، قطعات و المانهاي الکترونيکي مورد نياز از داخل کشور
۶ ايجاد، ذخيرهسازي و توسعه اکتشاف و معدن کاوي فلزات زميني نادر مورد نياز در ساخت قطعات الکترونيکي ايحاد و تکميل کارگاهها (راهبرد مياني) متناسب با اولويت‌هاي صنايع الکتريکي و الکترونيکي اکتشاف، بهره برداري و فراوري مواد معدني در اولويت قرار مي‌گيرند اين اولويت‌ها در برنامه راهبردي منابع طبيعي نيز مطرح ميشود.
۷ رهبري جهاني در بخش خدمات مربوط به توليد تجهيزات و ادوات الکترونيکي از طريق ارتقاي بخش داراي ارزش افزوده بالا و رو به رشد چنين هدفي در برنامه راهبردي زنجيره تأمين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي پيشبيني نشده است.
۸ رهبري جهاني در ساخت «ﻣدار ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎ ﻣﻘﯾﺎس ﺑزرگ» با گردش مالي ۵۵ ميليارد دلاري اولويت‌هاي توليد (هدف) توليد مدارهاي مجتمع در اولويت‌هاي توليد قرار دارند.
۹ ايجاد سازوکار نهادي براي توسعه و اجباريسازي استانداردها تنظيم شرايط فعاليتها و محصولات (راهبرد نهايي)؛ سامانه اطلاعات زنجيره تأمين (زيرساخت نرم) تدوين و الزام استانداردها يکي از راهبردهاي نهايي است که با سامانه اطلاعات زنجيره تأمين بخش عمدهاي از زيرساختهاي لازم در پيادهسازي استانداردها استفاده ميشود.
۱۰ توسعه يک زيست بوم امنيتي مناسب حفظ استقلال کشور (خط‌مشي) رعايت نکات امنيتي براي حفظ استقلال کشور در اهداف و راهبردهايي مرتبط لحاظ شده است.
۱۱ برقراري رابطه درازمدت بين صنعت طراحي و بخشهاي راهبردي نظير صنايع دفاعي، فضايي و انرژي هسته اي گسترش همکاري بين بنگاهها (راهبرد مياني)؛ شوراي هماهنگي زنجيره در همکاري بين بنگاهها، همکاري بين صنايع مختلف پيشبيني شده است همچنين در قالب شوراي هماهنگي زنجيره تأمين دستگاه هاي اجرايي مرتبط حضور داشته و هماهنگي لازم را انجام ميدهند
۱۲ ارتقا به رهبري جهاني در خلق مالکيت فکري گسترش پژوهش و نوآوري (راهبرد مياني) گسترش پژوهش و سرمايهگذاري مخاطرهپذير در برنامه زنجيره تأمين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي پيشبيني شده است اما نه با هدف رهبري جهاني
۱۳ توسعه شايستگيهاي محوري در بخشهايي نظير خودروسازي، هوانوردي، پزشکي، انرژي خورشيدي، اطلاعرساني و رسانه داري و… اولويت توليد (هدف) يکي از معيارهاي اولويت دهي به تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي ارتباط گسترده آن با رشته فعاليتهايي مانند هوانوردي، پزشکي و … بوده است
۱۴ استفاده از فناوري براي توسعه محصولات الکترونيکي جهت رفع نياز داخلي با نرخ‌هاي قيمتي معقول و قابل پرداخت سامانه فناوري (زيرساخت نرم) سامانه فناوري امکان انتشار و آگاهي از فناوريهاي در دسترس را فراهم ميکند
۱۵ تسريع اقتباس تجربههاي موفق در مديريت زباله هاي الکترونيکي سامانه اطلاعات زنجيره تأمين (زيرساخت نرم) سامانه اطلاعات زنجيره تأمين علاوه بر توليد و عرضه، فعاليت بازيافت را نيز در بر مي‌گيرد. در طراحي اين سامانه مي‌توان از تجربههاي موفق استفاده نمود البته فعاليت بازيافت توسط بنگاههاي غيردولتي انجام خواهد شد
۱۶ ايجاد ساختار اختصاصي براي توجه به مقتضيات صنايع الکترونيکي شوراي هماهنگي زنجيره تأمين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي (سازماندهي) برخي از وظايف شوراي هماهنگي عبارتند از: تبادل اطلاعات و تجارب اجرايي؛ هماهنگي بين بخشي براي دستيابي به اهداف و اجراي راهبردهاي زنجيره؛ هماهنگي براي اجراي پروژه هاي مشترک؛ پايش وضعيت زنجيره و اتخاذ تصميمات اصلاحي.
۱۷ تسهيل اعطاي اعتبارات بانکي اصلاح روش تأمين مالي (راهبرد مياني)؛ سامانه خدمات مالي و بيمه (زيرساخت نرم) اصلاح روش و نحوه تأمين مالي يکي از مهمترين راهبردهاي برنامه تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي ميباشد.

در سال ۱۳۹۹ طبق هدف تعيين شده براي اشتغال در حوزه صنايع الکترونيکي هند، حدود ۲ درصد از جمعيت اين کشور در اين صنايع شاغل خواهند بود. در حالي که اين نسبت در ايران حدود ۱درصد براي کل صنايع الکتريکي و الکترونيکي پيشبيني شده است. هرچند به نظر مي‌رسد برخورداري خانوارهاي هندي از تجهيزات الکترونيکي در حال حاضر کمتر از ايران بوده و به عبارت ديگر پتانسيل تقاضا به ازاي هر خانوار در بازار هند بيشتر از ايران باشد؛ اما اشتغال بالاي پيشبيني شده در هند براي صنايع الکترونيکي گوياي توجه بسيار زياد اين کشور به پتانسيلهاي اين صنايع دارد.

تناظر بين راهبردهاي سياست ملي هند در صنايع الکترونيکي با برنامه راهبردي زنجيره تأمين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي در جدول زیر ارائه شده است.

  • تناظر بين راهبردهاي سياست ملي هند در صنايع الکترونيکي با برنامه راهبردي زنجيره تأمين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي
رديف سياست ملي هند در صنايع الکترونيکي (۱۳۹۹ شمسي ۲۰۲۰ ميلادي) برنامه راهبردي زنجيره تأمين تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي (۱۴۰۴ شمسي و ۲۰۲۵ ميلادي) توضيح
۱ ايجاد زيست بوم براي بخش «طراحي و ساخت سامانه هاي الکترونيکي» ارائه مشوقهاي مالي تنظيم ماليات (راهبرد نهايي)؛ اصلاح روش تأمين مالي (راهبرد مياني) پرداخت کمک بلا عوض، سرمايهگذاري مخاطره پذير و اولويت در تأمين مالي در برنامه راهبردي پيشبيني شده است
۲ فراهم سازي دسترسي ترجيحي به بازار تنظيم ماليات (راهبرد نهايي) برقراري تعرفه براي واردات در قابل راهبرد تنظيم ماليات قابل اجرا است البته با توجه به ضرورت رقابتپذيري صنايع الکتريکي و الکترونيکي، حمايتها بيش از آنکه تعرفه اي باشند بر تأمين مالي ارزان و روان استوار شده اند
۳ ارائه مشوق براي شکلگيري ۲۰۰ خوشه ساخت محصولات الکترونيکي گسترش همکاري بين بنگاهها (راهبرد مياني) گسترش همکاري بين بنگاهها در قابل خوشه و شبکه مورد حمايت است.
۴ برقراري نظام مالياتي اثربخش براي جذب سرمايههاي جهاني تنظيم ماليات (راهبرد نهايي)؛ سامانه سرمايه گذاري (زيرساخت نرم) معافيت مالياتي تا ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد البته بايد با تسهيل فرايند سرمايهگذاري جذب سرمايههاي خارجي را افزايش داد
۵ وام‌هاي خريد رايانه و لوازم جانبي اصلاح روش تأمين مالي (راهبرد مياني) تسهيلات اعتبار خريد براي برخي از اقلام در داخل کشور و براي همه تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي براي صادرات پيشبيني شده است.
۶ ترويج صادرات – توليد در حجمهاي بالا و بهره مندي از صرفه مقياس با فراهم سازي مشوقهاي مورد نياز و تجديد ساختار روش کارها و لجستيک براي تسهيل واردات اجزاي متشکله يا زيرسامانه ها، و صادرات محصول نهايي صادرات (هدف)؛ سامانه تجارت خارجي (زيرساخت نرم)؛ تقويت نمانام‌ها (راهبرد مياني)؛ اصلاح روش تأمين مالي (راهبرد مياني) و … يکي از دلايل مهم گسترش صادرات در برنامه راهبردي نيز افزايش صرفه مقياس بوده است و راهبردهاي متعددي براي تسهيل و روانسازي صادرات پيشبيني شدهاند.
۷ توسعه منايع انساني – همکاري نزديک با بخش خصوصي، دانشگاهها و ديگر نهادهاي يادگيري براي طرح ريزي برنامه هايي جهت حصول اطمينان از تکافوي نيروي کار تعليم ديده و مهارت آموخته در دسترس صنعت سامانه مشاغل (زيرساخت نرم) سامانه مشاغل بهترين سازوکار براي ارتباط بين دانشگاه و صنعت در بعد منابع انساني ميباشد که دورههاي آموزشي و تخصيص منابع را کاملا با نيازهاي بازار کار منطبق ميکند
۸ وضع و ابلاغ استانداردها – مهار ورود محصولات کم کيفيت و غير ايمن، با ابلاغ استانداردهاي فني و ايمني تنظيم شرايط فعاليتها و محصولات (راهبرد نهايي)؛ توليد و انتشار اطلاعات (راهبرد نهايي)؛ ايجاد و تکميل کارگاهها (راهبرد مياني) تدوين استانداردهاي کيفي، اطلاع رساني عمومي، ايجاد آزمايشگاههاي کنترل کيفي و … در برنامه راهبردي پيشبيني شده اند
۹ طراحي و توسعه محصولات مناسب بومي از طريق پژوهش فناوريگرا و محصولگرا در مرزهاي دانش گسترش پژوهش و نوآوري (راهبرد مياني) پژوهش و توليد تجهيزات امنيت سايبري در اولويت قرار دارند
۱۰ توسعه بخش راهبردي الکترونيک – ارتقاي قابليت‌هاي ساخت، جهت تبديل بخش طراحي و ساخت سامانههاي الکترونيکي به منبعي براي بخشهاي راهبردي (به ويژه دفاعي، هستهاي، انرژي و فضايي) اولويت توليد (هدف) يکي از معيارهاي مهم اولويت يافتن توليد تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي ظرفيتي است که براي بخشهاي دفاعي و فضايي ايجاد مي‌کنند.
۱۱ ايجاد زيست بوم براي نوآوري و تحقيق و توسعه بالنده- ايجاد «صندوق توسعه الکترونيکي»، تسهيل مالکيت فکري صندوق صنايع نوين؛ صندوق نوآوري و شکوفايي؛ سامانه فناوري (زيرساخت نرم) تقويت صندوق‌هاي حمايتي و ايجاد سامانه فناوري که يکي از کارکردهاي آن تقويت مالکيت فکري است پيشبيني شده است
۱۲ گسترش الکترونيک در ديگر صنايع – الکترونيک در خودروها؛ تجهيزات الکترونيکي در هوانوردي؛ ال.ايي.دي؛ الکترونيک صنعتي؛ الکترونيک پزشکي؛ سلولهاي خورشيدي فوتوولتاييک؛ اطلاع رساني و پخش برنامه. کيفيت (هدف)؛ قيمت (هدف)؛ گسترش ارتباطات علمي و حرفهاي (راهبرد مياني) با افزايش کيفيت و کاهش قيمت تجهيزات الکترونيکي که راهبردهاي متعددي براي آنها طراحي شده و همچنين اطلاعرساني از طريق همايشها و نمايشگاه ها کاربرد تجهيزات الکترونيکي در صنايع مختلف کشور گسترش مييابد.
۱۳ مديريت زباله هاي الکترونيکي – تسهيل سياستگذاري مديريت سازگار با محيط زيست زباله هاي الکترونيکي، پياده سازي مسئوليت طولاني توليدکننده، توسعه صنعت بازيافت، حمايت از فناوري هاي سبز تنظيم شرايط فعاليتها و محصولات (راهبرد نهايي)؛ توليد و انتشار اطلاعات (راهبرد نهايي)؛ ايجاد و تکميل کارگاهها (راهبرد مياني)؛ سامانه اطلاعات زنجيره تأمين (زيرساخت نرم)؛ گسترش پژوهش و نوآوري (راهبرد مياني) با تدوين استانداردهاي بازيافت، رتبه بندي بنگاهها بالحاظ مسئوليت طولاني توليدکننده، اولويت داشتن ايجاد مراکز بازيافت، رصد بازيافت تجهيزات مستعمل از طريق سامانه اطلاعات زنجيره تأمين و همچنين اولويت پژوهش در فناوريهاي سبز نظام جامع مديريت زبالههاي الکتريکي را تشکيل ميدهند.
۱۴ تدوين يک مأموريت ملي در صنايع الکترونيک با مشارکت صنعت براي تکامل برنامههاي دنبال کنندهي سياست‌هاي وضع شده؛ ايجاد سازوکارهاي نهادي براي پيادهسازي برنامههاي مختلفي که در دستيابي به اهداف اين سياست ذکر شدهاند؛ و ارتقاي هند به عنوان هاب ساخت سخت افزارهاي الکترونيکي و بازار مناسبي براي نمانام‌هاي هندي در الکترونيک؛ اولويت‌هاي توليد (هدف)؛ صادرات (هدف)؛ زيرساختهاي نرم؛ قوانين و مقررات تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي يکي از اولويت‌هاي بخش صنعت، معدن و تجارت بوده و صادرات و واردات گستردهاي در اين صنعت پيشبيني شده است. زيرساختهاي نرم و قوانين و مقررات پيشنهادي نيز سازوکارهاي نهادي لازم را فراهم ميکند.
۱۵ دپارتمان فناوري اطلاعات هند به دپارتمان الکترونيک و فناوري اطلاعات تغيير نام خواهد داد وظايف، فرايندها و ساختار سازماني (سازماندهي) اصلاح وظايف فرايندها و ساختارسازماني در راستاي اجرايي شدن راهبردها پيشبيني شده است.
۱۶ تشويق ايالتها براي ارتقاي بخشهاي طراحي و ساخت سامانه هاي الکترونيکي با توجه به تفاوت‌هاي ساختار حاکميتي در ايران و هند، چنين راهبردي در برنامه راهبردي پيشبيني نشده است.
۱۷ تشويق بخشهاي خصوصي، بانکها و مؤسسات مالي خصوصي و ديگر سازمان‌هاي سرمايه گذاري خصوصي به سرمايه گذاري در صنعت الکترونيک از طريق حمايتهاي دولتي توليد و انتشار اطلاعات – اعلام اولويت‌هاي سرمايه گذاري (راهبرد نهايي)؛ اصلاح روش تأمين مالي (راهبرد مياني)؛ تخصيص منابع حاکميت (راهبرد نهايي) با مشخص شدن اولويت‌هاي سرمايه گذاري، تصميم گيري سرمايه گذاران و مؤسسات تأمين مالي با اولويتهاي توليد در کشور همراستا خواهد شد؛ اين همراستايي به دليل کسب اطلاعات دقيق‌تر و تقارن اطلاعاتي و همچنين اعطاي مشوقها (در صورت لزوم) شکل مي‌گيرد. مشوقها شامل اولويت در تأمين مالي، يارانه سود بانکي و کمک بلاعوض ميباشد.

 

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *