گروه بازاریابی و تجاری

فعالیت این گروه در بخش های زیر قرار دارد:

  • مدلها و شاخص‌هاي ارزيابي علم و فناوري ميکروالکترونيک در ايران و جهان
  • آينده‌نگاري و آينده‌پژوهشي الکترونيک
  • مطالعات بازار الکترونيک در ايران و جهان
  • مطالعه مدل کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در حوزه الکترونيک
  • رابطه فناوري و صنعت الکترونيک با دانشگاه
  • محتواي درسي رشته الکترونيک (جديد)