هم انديشي تخصصي تجهيزات پزشکي الکتريکي و الکترونيکي در تدوين برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت

1در اين جلسه آقاي دکتر يعقوب زاده رئيس اتحاديه صادرکنندگان تجهيزات پزشکي ايران، به مشکلات ورود شرکتهاي دولتي به بازار تجهيزات پزشکي اشاره کرده و آنرا امري به ضرر توليد داخل و بخش خصوصي دانستند. ايشان ورود شرکت صاايران به عنوان يک شرکت دولتي در حوزه تجهيزات پزشکي را فراتر از ماموريت هاي اين شرکت دانسته و تجهيزات پزشکي را خارج از ماموريت هاي دفاعي اين شرکت ارزيابي نمودند.

همچنين در اين جلسه نماينده انجمن توليد کنندگان و صادرکنندگان تجهيزات پزشکي، دندانپزشکي و آزمايشگاهي به بيان مشکلات شرکتهاي حوزه تجهيزات پزشکي پرداخته و بر لزوم حمايت دولت از اين شرکتهاي تاکيد کردند.

همچنين در اين جلسه جناب آقاي مهندس بادامچي به نمايندگي از رياست اداره کل برق، الکترونيک و تجهيزات پزشکي جناب آقاي مهندس الهام بخش به مشکلات اين اداره کل و محدوديت هاي آن در حمايت از تجهيزات پزشکي اشاره کرده و بر لزوم هماهنگي بين پروانه ساخت و پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي که توسط وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي شود تاکيد کردند.

همچنين در اين جلسه آقاي دکتر معظمي، رئيس اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشکي ايران و مسئول اسبق اداره کل تجهيزات پزشکي به برخي از مشکلات شرکتهاي توليد کننده تجهيزات پزشکي اشاره کرده و به ايجاد صندوقي در اين حوزه به منظور تامين مالي توليدکنندگان داخلي اشاره نمودند.

همچنين در اين جلسه نماينده شرکت مادر تخصصي داروئي تجهيزات پزشکي به اقدامات اين شرکت در تامين تجهيزات پزشکي اشاره کردند. همچنين ايشان وجود برخي از قوانين و سياستهاي خاص برخي از بيمارستانها را مانع تجميع خريد قابل توجه براي بيمارستانها و مراکز خريد دولتي در کشور دانستند.

همچنين در اين جلسه نماينده ماهنامه مهندسي پزشکي و تجهيزات آزمايشگاهي به اقدامات انجام شده توسط نشريه خودشان پرداخته و بر لزوم توجه به شرکتهاي داخلي در خريدهاي دولتي اشاره نمودند.

همچنين در اين جلسه آقاي دکتر پورفرد از مرکز پژوهش هاي صنعت الکترونيک، گزارشي از پيگيري هاي انجام شده توسط مرکز پژوهش هاي صنعت الکترونيک در جهت تعيين صنعت الکترونيک به عنوان اولين اولويت صنعتي کشور ارائه نمودند. سپس ايشان ساختار و منطق برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح کلان را تشريح کرده و به مدل تدوين برنامه و سوالات پيش روي برنامه راهبردي در  سطح موضوعي و بخش تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي اشاره نمودند. همچنين در اين جلسه گزارشي از برنامه تدوين شده اين سند در بخش تجهيزات پزشکي الکتريکي و الکترونيکي ارائه گرديد.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *