وضعيت دانشگاهي کشور در حوزه الکترونيک

در حوزه دانشگاهي وضعيت کشور در رشته الکترونيک در هر دو بخش کمي و کيفي وضعيت مناسبي است. رشته مهندسي برق با جذب بخش قابل توجهي از نخبه ترين اقشار دانشگاهي کشور، از لحاظ کيفي وضعيت بسيار مناسبي در کشور داشته و از لحاظ کمي -تعداد دانشجو- نيز اين رشته در رديف ۵ رشته اول پر تعداد در کشور است. طبق آمارهاي رسمي اعلام شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در حدود ۹ درصد از جامعه دانشگاهي کشور، را دانشجويان رشته مهندسي برق و در حدود ۱۱ درصد را نيز دانشجويان رشته مهندسي کامپيوتر تشکيل مي دهد. تمرکز اين حجم قابل توجه از جامعه دانشگاهي نخبه کشور در اين حوزه مي تواند زمينه يک جهش بزرگ تکنولوژيک را در حوزه الکترونيک در کشور بوجود آورد.

وضعيت دانشگاهي کشور در حوزه الکترونيک

  • آمار دانشجويان مقاطع مختلف به تفکيک دستگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي در سال تحصيلي ۹۲-۹۳

وزارت علومپيام نورجامع علمي کاربرديفني و حرفه‌ايدستگاه‌هاي اجراييدانشگاه آزادغيردولتي/ غيرانتفاعيجمع

سازمان متبوع

مقطع

کارداني ۳۳۷ ۰ ۷۶۲۸ ۱۵۹۴۰ ۸۵ ۳۸۴۷۰ ۱۳۷۲۱ ۷۶۱۸۱
کارشناسي ۱۲۶۲۳ ۲۲۵۲ ۴۸۵۸ ۶۱۷ ۱۷۵ ۴۴۴۱۵ ۱۶۵۶۲ ۸۱۵۰۲
کارشناسي ارشد ۷۷۱۳ ۱۵ ۲۵ ۰ ۱۵۶ ۱۱۷۴۸ ۶۹۷ ۲۰۳۵۴
دکتري ۱۹۵۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۱۷۱ ۰ ۲۱۳۶
جمع ۲۲۶۲۳ ۲۲۶۷ ۱۲۵۱۱ ۱۶۵۵۷ ۴۳۱ ۹۴۸۰۴ ۳۰۹۸۰ ۱۸۰۱۷۳

 

جمعيت دانشجويان رشته هاي مرتبط با الکترونيک در سال هاي اخير در مقاطع بالاتر افزايش يافته است. جهت مقايسه تعداد محصلان در مقاطع مختلف در دو سال تحصيلي ۸۹ ـ ۸۸ و ۹۳ ـ ۹۲، در جدول ۳ـ۲ ارائه شده است.

تعداد دانشجويان مقاطع مختلف در دو دوره ۸۹ـ۸۸ و ۹۴ـ۹۳

                       سال

   مقطع

۹۳-۹۲ ۸۹-۸۸
کارداني ۷۶۱۸۱ ۱۰۴۸۲۴
کارشناسي ۸۱۵۰۲ ۷۶۰۲۰
کارشناسي ارشد ۲۰۳۵۴ ۴۹۰۵
دکتري ۲۱۳۶ ۴۶۲
جمع ۱۸۰۱۷۳ ۱۸۶۲۱۱

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *