بررسي سيستم هاي الكترونيكي خودرو – ۱

طبق برخي برآوردها حدود ۳۰ درصد از سود حاصل از صنايع خودرو از بخش الكترونيك خودرو تامين مي شود و اين نسبت در آينده رو به افزايش خواهد بود. اين در حالي است كه...